افسانه اى با عنوان: تاثیرگزارى معماران

در یک کلام وقتى قریب ١٠ عضو پانل و سایر مرتبطبین نمیتوانند سر هم ۵٠ نفر مخاطب را براى برنامه اى گاه به گاه جمع کنند، توهمى است باور به تاثیرگزار بودن این قشر. الهى قمشه اى تاثیرگزار است که میتواند ۴٠٠٠ نفر را میخکوب کند اگر بخواهد.20130819-234639.jpg تصویر: سلسله گفتگوهاى تهران. روایت آبدر تهران، حدیث آشکار و نهان

/ 0 نظر / 3 بازدید