لابى هاى معمارى ایران؛ رامین صفرى راد از شارستان تا نقش معمار

لابى گرى فرهنگى است که معمولا در کشورهایى که نظامات نسبتا شفافى در مجموعه رویکرد هاى فعالان مختلف در عرصه هاى گوناگون فکرىو حرفه اى دارند موضوعى جا افتاده است. http://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying صرف نظر از ماهیت نسبتا سیاسى کلمه، در مقام تعمیم و بع اعتبار نتایج میتوان به آن بار اقتصادر و بعضا حرفه اى هم داد که این نوع نگاه منظور نظر من است. در این راستا، مختصات بعضى حرکات نوعا در نگاهى کل نگر در عرصه معمارى ایران با این توصیف انطباق دارد؛ از جمله کلیت حرکتى که رامین صفرى راد با شارستان شروع کرد با توسعه ارتباطات رسانه اى خود در همان چارچوب و بعد از به مشکل خوردن با صاحب امتیاز آن نشریه هم اکنون با مجموعه اى جدید ادامه میدهد. دستاورد ها صفرى راد در همین ۵ ساله اخیر قابل توجه بوده ولى باید دید آیا پا جاى پاى سید رضا هاشمى (به عنوان شناخته شده ترین چهره در این عرصه با ارگان مطبوعاتى در مقیاس مجله معمار) خواهد گذاشت یا اینکه رویکرد هایى به مراتب شفاف تر اتخاذخواهد کرد. به اعتقاد نگارنده در بازار معمارى ایران حد اقل ٧ کارگروه با رویکرد کلى مشابه قابلیت همزیستى و رقابت سالم را دارند و این به موجبات چالشى بالنسبه مثبت را فراهم میکند. در این میان نحوه ادامه راه مجله شارستان نیز جالب توجه است و موقعیت سردبیر بعدى البته دوووشوارى دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید