معمار نگاشت؛ معمارى صارمى، آرامشی معمارانه در حضور دیگران

در نگاهی کلی این ویژگی بارز آثار دکتر علی اکبر صارمی است که با سیاقی به غایت درجه بی واسطه و با سازماندهی کلی نگر عناصر بصری را به سادگی کنار هم میچیند و در این سادگی سعی میکند به نوعی از تعالی در ارتباط با عکس العمل مخاطب دست یازد. در عین سادگی این آثار آنچه اهمیت دارد این است که همه چیز دقیق محاسبه شده است، چونان منظومه ای که به جزم جاذبه حول خورشیدی در گردشند. در این منظومه البته فضای تاریک و روش تعریف شده‏اند، اشراف معمار بی بدیل است و کیفیات فکر شده. مکث و حرکت تجربه‏ هایی هستند که بعضا حتی بدون عزم معمار خلق می‏شوند و عملا به عنوان اقتضائات طبیعی ترکیبات حجمی و شکلی قابل درک می‏شوند. این‏ها ارزش‌های جدیدی هستند که خود را به مخاطب نشان می‏دهند. ممکن است اثری معمارانه چند بعدی و چند ارزشی باشد و اثری دیگر در گذر زمان به یک اثر چند ارزشی تبدیل شود. در مورد صارمی اما این هر دو در مورد آثارش مصداق دارد؛ ماندگاری با عناصری آرام. خودش در این مورد میگوید: «ای کاش ساختمان هایی بسازیم که ارزش‌های هنر معماری را در خود داشته باشند. ارزش هایی که فراتر از عملکرد امروزشان است. به همین خاطر است که معماری نمی‏تواند به طور آنی نظر مخاطب را جلب کند بلکه در طول زمان آموزش آن توسط مخاطب در ک می‏شود...». این رویکرد ساده در تولید حجم را به هیچ روی نباید به ساده انگاری در برنامه فیزیکی و پلنینگ اثر تعبیر کرد چه، در واقع ترکیبات ساده فرمی رابطه قوی در تولید فضا را در آثار صارمی تضمین کرده، نظم و سازمان مرتبط را به همراه دارد. بدون شک معماری صارمی به اعتبار نتیجه حائز فرآیندی ویژه است که زبان معمارانه منحصر به فردی دارد؛ زبانی پویا و البته با قدرت ارتباط گیری با تمامی سطوح مخاطبان؛ « به این دلیل به معماری مدرن معتقدم که مفهوم انتزاع در آن مطرح شد. خیلی برایم جذاب بود. نقاشی انتزاعی به شرق منسوب است. شاید در معماری ما هم انتزاع باشد. شبیه طبیعت نیست شبیه آدمیزاد هم نیست و در عین حال انتزاعی هم هست. همین هندسه‏های معماری، معرق و مقرنس‏ها انتزاع ذهن معمار است که می‏توان آن را به هنر مدرن ارتباط داد. معتقدم هنوز هم می‏توان از آن به ویژه در دورانی که دچار اغتشاش هستیم، بهره برد. در فرم، مصالح، رنگ و کلا درون و بیرون بنا آن قدر آشفتگی بصری و زیستی وجود دارد که جای یک معماری پر آرامش بسیار خالی است...». در این معنا، معماری صارمی حلقه گمشده گذشته و آینده است؛ حلقه ای بین سنت و مدرنیته و البته مدرنیته ای با رنگ ایرانی.20131025-135917.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید