نگرش فراگردی و تفکر سیستمیک

ابزارهای مختلف طراحی به عنوان ابزارهای تولید ارزشمند در راستای راه حلهای مفید در دفاتر معماری مطرح هستند؛ این ابزارها مشتمل بر مولفه های ذهنی مانند روشها و فراگردهای جدید طراحی با تکنیکهای نوآورانه و ابزارهای متنوع فیزیکی برای تجسم فضا، مانند نقشه ها، اسکیسها، گرافیکهای کامپیوتری، نمونه ها و نهایتا آلترناتیوهای طراحی است. اینکه تمامی وعده ها در زمینه تفکرطراحی برآورده میشود یا نه هنوز مورد بحث است زیرا هنوز جای شبهه و شک وجود دارد که تفکر و مفهوم طراحی به عنون یک مدل خلاقانه در دفاتر تلقی شود؛ این موضوع به دلیل ضعیف شمردن نقش طراحی در کسب و کار نیاز به پژوهش و بررسی دارد. مطالعات دانشگاهی تجربی هنوز به دنبال درک پیامدهای استفاده از تفکرطراحی به عنوان یک مدل برای نوآوری است.بحث اصلی محققین به «نگرش طراحانه» در مدیریت محدود نشده، رویکرد اساسی رو به سوی «نگرش تصمیم سازانه» برای حل مسائل است. بنابراین پژوهشها، آموزش مدیریت و حرفه ای بودن به شدت متکی بر رویکردهای فنی  و منطقی است که فضای کمی برای تخیل و خلاقیت باقی می گذارند. به طور معمول، مدیر یک دفترشخصی است که با مجموعه ای از گزینه های تصمیم سازی روبرو است که باید در این میان به یک انتخاب مطلوب دست یازد. از دیدگاه طراحی، این انتخاب یک امر بدیهی به نظر می رسد، اما از دیدگاه کسب و کار و مسائل مرتبط، از گسترش طیف وسیعی از گزینه های نادرست باید اجتناب کرد و مجموعه ای از گزینه های مطلوب در مناطق کلیدی (نظیر تولید طرح معماری، روند نوآوری و خلاقیت، استراتژی کسب و کارو ساختار سازمانی) باید مد نظر قرار گیرند. تجربه نشان می دهد که دیدگاهها و گرایشها در  محیطهای پایدار و روشن، جایی که تمامی گزینه ها به خوبی ارزیابی شده اند، قابل اعمال است. با این حال، در چالش بر انگیز ترین مراحل، استراتژی، نوآوری، بازاریابی ، مدیریت نیروی انسانی و راهبری، ثبات عمل و مرزهای هنجار ملاک نیستند و زمانی که گزینه ها نامعین باشند، نگرش و دیدگاه طراحی است که کارایی خواهد داشت.  از نظر تاریخی، اساس علمی مدیریت مدرن نیازمند جایگزینی و توازنی دوباره در رویکرد خلاقیت و طراحی مبتنی بر مدیریت است.

 سیستم یا سامانه را میتوان مجموعه ای از عناصربا تعامل بر هم تلقی کرد؛ تجزیه سیستم به این عناصر و تمرکز بر جزئیات در راستای حل مسائل هموار ناکارآمد است. سامانه تجزیه شده فقط مجموعه ای از عناصر تفکیک شده است و خواص اولیه سیستم را که همانا تعامل اجزا است، ندارد. نگاهی کل گرایانه الزامی به نظر میرسد. تفکر سیستمی مجموعه از آموزه ها پیرامون روش تفکر بر مبنای درک روابط  علی و معلولی فیمابین پدیده های اطراف ما است. به کمک این تفکر درک بسیاری از وقایع اطراف ساده تر و آگاهانه تر خواهد شد.نظریه سیستمها بر این اصل استوار است که در عمق تمام مسائل، مجموعه ای از اصول و ضوابط قابل دستیابی موجود است که بطور افقی تمام نظامهای علمی را قطع می کند و رفتار عمومی سیستمها را کنترل میکند. تلاش برای کل نگری، اصل ادعایی است که روش سیستمها در برخورد با مسائل برای خود قائل است. در این متد سامانه ای بزرگتری را که پدیده مورد نظر جزئی از آن است شناسایی می کنیم و سپس رفتار کل مجموعه را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت رفتار پدیده مورد نظر در مفهوم نقش یا کارکرد آن در قالب سیستم بزرگتر معنی پیدا می کند. 

پینوشت

هوشیار یوسفی، بهرام. رضوی، نسترن. فراگرد معماری در دفاتر کوچک.

/ 0 نظر / 3 بازدید