مدیریت معمارانه؛ Design and Decision Support Systems in Architecture

صرف نظر از تب بحث هایى که به نحوى واژه کانسپت یا پروسه یا روند یا ... طراحى که طى قریب ۵ سال اخیر نان شب معماران جوان و به تبع آن و براى عقب نماندن از قافله معماران میانسال را در خود فرو برده و بعضا در قالبى کاملا ریاکارانه و صرفا براى خالى نبودن عریضه ارائه مى شود، باید گفت که اصولا این مباحث در معناى علمى کلمه وجود خارجى دارند و البته تاثیرگزار نیز هستند؛ به این مقوله بیشتر خواهم پرداخت و تفاوت آن را با تغییر دینامیک پارامتر هاى فرمال در نرم افزارهاى قفل شکسته نخ نما را نیز خواهید دید. فعلا مى خواهم نظر شما را به مبحثى با عنوان Design and Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning جلب کنم. سامانه های پشتیبان تصمیم گیری DSS این سیستمها به کمک داده ها ، الگوهای پیچیده تجزیه و تحلیل و نرم افزارهائی کــه کــار با آنها آسان است، در یک مجموعه شکل می گیرند. مدیران بـا در اختیار داشتن چنین مجموعه ای، می توانند مسایل نو و بدون سابقه و ساختار را بررسی و دربـاره آنها تصمیم گیری کنند.

نظامهای پشتیبانی تصمیم گیری را بیشتر بصورت مستقل و در واحــــد استفاده کننده از آن بر پا می کنند ولــــی وجود پیوند مـــیان این سیستم ودیـــگر بخشهای سیستمهای اطلاعاتی همچون سیستمهای اطلاعات مدیریت (MIS )،سیستمهای پردازش تعاملات (TPS ) و سیستمهای کارکنان دانشی(KW )، ضروری است و سودمند می باشد.

سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری بصورت مجموعه ای از توانائیها و امکانات کــــه مـی توان در تصمیم گیری از آنها کمک گرفت، عرضه می شوند. ویژگی هــای این سیستمها چهار دسته می باشند:

نمایش: شناساندن اطـــلاعات موردنیاز تصمیم گیری،همچون:گرافها، نمودارها ، گزارشها و نمادهای پایش (کنترل) عملیات. عملیات: به کار گیری منطقی و ریاضی داده ها ، همچون : گردآوری اطـلاعات، تهیه فهرستها، آماده کردن گزارشها، تعیین درجه ارزشها و خطرها، تهیه آمـارها و نمونه سازیهای جانشین. کمک به حافظه: پایگاههای داده ها ،چگونگی داده ها،حوزه کار،کتابخانه ها،پیوند میان حوزه های کـار و کتابخانه ها و توانائی های دیگر که حافظه را تـــازه و به روز می کنند. کمک های پایشی: توانائیهائی کـــه در پـــایش ومهار نظـام، بـه کـاربـران یـــاری می رسانند، شامل یـک نرم افزار زبانی است کـه به کـــاربر اجـــازه مـــی دهـــد تـــا بخش های معرفی ،عملیات و حافظـه را به کمـــــک کلیــــد هـای گوناگون در اختـیـار داشته باشد(لادن،2000،ص 373).

این مطلب راهم ببینید http://www.iranvalue.ir/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=126&cf_id=24 و این را http://josvanleeuwen.org/publ/pdf/DDSS2006_2_content_preface.pdf

/ 0 نظر / 3 بازدید