بازخوانى یک پرونده؛ مسابقه طراحی معماری ساختمان مرکزی بورس یا یک سوال ساده

من با تمام احترامم به جناب سیدرضا هاشمى، و نیز طلب عفو در صورت تلقى گستاخى از سوالى که میخواهم مطرح کنم، بسیار صمیمى میپرسم که آیا برحسب شایستگى یا اتفاق بوده است که از بین ٩٠ مشاورى که اعلام آمادگى کرده بودند، باز هم کسانى که نوعا همواره مورد تفقد ایشان بودند در بین دعوت شدگان حضور داشتند(با در نظر گرفتن این امر که صرف حضور نیز منافع مالى و اعتبارى داشته است). حقیر نام نمیبرم و اصولا هم زمان پرسش موید این امر است که قصد خلل در روند کار یا روزى افراد مورد اشاره ندارم (یک سال بعد از ماجرا) ولى واقعا به نظرم این سوال جاى مطرح شدن داشت. این روزها دوست، همراه و رییس سابق شما (چه در مشاورتان و چه از زمان معاونت وزارت)، وزیر شده و طبعا گستره نفوذتان (در معناى مثبت) وسیع تر خواهد شدو البته توقع افرادى چون حقیر که از دور نقش پیاده نظام فکرى/نرم افزارى معمارى ایران را داریم هم بیشتر (در راستاى رعایت انصاف از کسانى چون شما که نقش پدر معنوى در تقسیم کار را دارید در این بازار آشفته). امید که این یادداشت اسباب سوء تفاهم را فراهم نکند و با سعه صدر احساس وظیفه در رویکرد اصلاحى نگارنده و محتواى سوال مطروحه را مورد مداقه قرار دهند.20130822-111034.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید