بازار کار؛ هنوز هم فرزاد دلیرى

این آدم مشترى خودش را دارد و البته از نوع ثابت: http://www.bamgroup.ir/ به هر حال اینجورى هاست که فرزاد دلیرى میشود فرزاد دلیرى: http://www.farzaddaliri.com/

حالا ملت هر چه میخواهند بگویند: http://report.aruna.ir/archives/2009/Apr/30/2031.php

/ 0 نظر / 3 بازدید