زنگ تفریح؛ ارزش ها تغییر میکنند

درشعرى از وحشى بافقى که در ذیل میخوانید شرح حال تقسیم ارث دو برادر که یکى ظاهرا اهل به قول معروف تیزبازى بوده از زبان همین برادر رفته است. نکته در بیت آخر است:

از صحن خانه تا لب بام از برای من

از بام خانه تا به سقف ثریا از آن تو

در ازمنه معاصر با قوانین شهردارى جدید مالکیت از سقف تا ثریا بسیار با ارزشتر است از "صحن خانه تا لب بام". ظاهرا در زمان جناب بافقى هنوز قوانین تراکم و برج سازى متداول نبوده است. نتیجه اینکه دوستان تیز فاکتور زمان را در تیزبازى هایشان لحاظ کنند.

تقسیم عادلانه

ای یار صبر ماتم بابا از آن من

خرج عزا و شیون و غوغا از آن تو

در خفیه استماع وصیت از آن من

در نوحه همزبانی ماما از آن تو

زیباترآنچه ماند زبابا از آن تو

بد٬ ای برادر از من و اعلی از آن تو

کهنه قلم تراش شکسته از آن من

طومار نظم و دفتر انشا از آن تو

یابوی ریسمان گسل میخ کن زمن

مهمیز کله تیز مطلا از آن تو

این لاشه اشتران قطاری از آن من

آن بارکش خران توانا از آن تو

این دیگ لب شکسته صابون پزی زمن

آن چمچه هریسه و حلوا از آن تو

این مالها که مانده به دنیا از آن من

آن خیرها که کرده به عقبی از آن تو

این قاطر چموش لگد زن از آن من

آن گربه میو میو کن بابا از آن تو

این قوچ شاخ کج که زند شاخ از آن من

غوغای جنگ قوچ و تماشا از آن تو

از صحن خانه تا لب بام از برای من

از بام خانه تا به سقف ثریا از آن تو.

وحشی بافقی

پینوشت: ایده این نوشته از دوست عزیز جناب دکتر حمید فریدونى اخذ شده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید