فراگرد معمارى ١

طراحی، کشف یک موضوع طراحی جدید در خلال تفکر در موضوع طراحی های پیشین است. طراح در حین اجرای پروژه و اصلاح آن به رضایت بخشی نتیجه پروژه می اندیشد و سپس این ویژگیها به کد عملیاتی ترجمه می شود که می تواند به تحقق درک موضوع طراحی ثانی("اثر "و یا ساختمان) منتهی شود روند طراحی (فراگرد طراحی) دارای نتیجه تولیدی از بازنماییها و مشخصاتی است که در برگیرنده محدوده ارائه ساخت و ساز موضوع طراحی است. روشهای ارائه و تعیین مشخصات در طول زمان و از یک محیط فرهنگی به محیط دیگر متفاوت است که مشروط به دو عامل می شود: 1تفکیک طراحان و پیمانکاران به صورت افراد و یا گروههای متمایز، از دوره رنسانس آغاز شد. چنین تفکیکی در مسئولیتها نیاز به خلق ایده ها و زبان صریح طراحانه در راستای درک پیمانکاران بود. (ریچارد نوترا) در این مورد چنین می گوید: "با نگاهی به تاریخ خلق طرحها و نقشه ها مربوط به تحولات نسبتا اخیر است. در گذشته های دور، آفریننده طرح مستقیما ایده های خویش را به خدمه اجرایی منتقل می کرد و صریحا از طریق نمایش کاری که باید به انجام برسد با آنها مرتبط شده ، موفقیت وی د به ثمر رسیدن طرح منوط به قابلیتهای فردی بود." 2 نیاز به طراحی در ارتباط با پیچیدگیهای موضوع طراحی و درجات خلاقیت در مقایسه با موضوعات هم رده شکل می گیرد؛تعبیری که از آن می توان به "ریخت" یاد کرد. ارائه طرحهای گرافیکی از یک موضوع در ادامه بخش عمده ای از یک پروژه خواهد بود؛ که از طریق بازنمایی در پلان، نماومقطع است با پیشینه توصیف( دوران باستان) و یا هندسه ( قرن هجدهم) به تجلی می رسد. بازنمایی یک پروژه و مشخصات یک موضوع به طور مثال می تواند خصوصیات فیزیکی آن مانند فرم، ابعاد و مصالح رابیان کند. چنین روشی که در آن ویژگیهای هندسی و اشاره به مصالح نماینگر تمامی مراحل طراحی است ، به غایت درجه در جهت برقراری ارتباط با سازندگان ضروری است. با توجه به مورد اشاره شده ، ساختمان در جایگاه پدیداری به عنوان موضوع طراحی ای بیانگر ذهن طراح ، کاملا مستقل از اهداف کارکردی و اجتماعی عمل می کند.معمارتمایل دارد که همانند یک هنرمند متمرکز بر روی مدلهای تطبیقی باشد در حالیکه در مورد معماران کارکرد بنا لاجرم بخشی از بازخورد تعاملی اثر است. طراح در حین ارائه موضوع طراحی به کشف نیز آن می پردازد؛بدین معنا که ابتدا پدیده ای غیر واقعی را خلق و سپس فراگرد تولید اثر را تکرار می کند. دقتی این چنین در جزئیات با قوانین و روشهای سامانه بازنمایی مرتبط بوده، نفس طراحی را به عملی توصیفی از پدیده ای که در ابتدای روند وجود نداشته، تبدیل می کند است. فراگرد طراحی مجموعه ای از رفتارهای تعالی جویانه متشکل از حرکت از کل به جز در عین ارتقا معناست؛در نهایت معانی خاص متضمن خصوصیات ظریف اجزا وارتباطات میان خواهد بود. در این چرخه باز تولید معنایی امر" مداقع معمار" شرط لازم و کافی در توسعه احتمال خلق پدیده است. که ضامن تحقق مفهومی است که از آن " طرح خاص" تعبیر می شود. معانی جامع تر باید ابهامات را از بین برده و امکان ساخت موضوع طراحی ای را ایجاد نماید که تمامی اجزا و روابط آن قبل از تحقق کنترل شده باشند. کنش "تعالی جویانه" مورد اشاره از طریق بازنمودهایی پی در پی تحقق می پذیرد و نه با تغییر یک طرح ثابت.هر طرح نو منجر به نقض طرحهای ماقبل شده که نهایتا در گذار پی در پی تغییراثر نهایی فراگرد مولد را در خود هضم می کند. اگر بپذیریم که طرح و ایده حاوى ارزشهای ضروری معماری است و نیز اینکه در ارائه طرح مشخصات ساختمان منتقل شده، تنها بهترینها به بیان هدف مربوطه می پردازند؛ زبان طراحی با نمایش نتیجه نهایی ساختمان به فشردگی زمان یارى رسانده، نهایتا منجر به راهکارهایى میگردد که چه بسا به هرگز پیشتر رصد نشده باشند و به عبارتى دیگر طراح را به گزینه های جایگزین در طرح می رهنمون میشوند. ارائه و نمایش طرح معماری، یا تولید آنچه که منجر به بهترین می شود، موضوعى است که می تواند از طریق روند طراحی کنترل شود و به تعبیر آلبرتی، به ارائه کرامت معنوی حرفه معماری بپردازد. معماران رنسانس صلاحیت حرفه ای خود را از طریق اصول طراحی و به اصطلاح تولید نقشه ها و بر اساس تاکید بر مسائل با استفاده از نوآوری درابزار جدید طراحی به دست می آوردند؛ چنین تجزیه و تحلیل زیرکانه ای از طرف معماران قرن پانزدهم و شانزدهم نشان دهنده اهمیت ارائه و نمایش طرح به عنوان محرکی در تحول حرفه معماری بیان می شود. ارائه فرم انتزاعی ساختمان یک ابزار حل مساله بوده و در نتیجه، طراحی به عنوان اوبژه ادعایى ضمنی از خود مختاری معماری بوده است؛ امرى هویتمند که همزمان به طور رسمى به تولید طرح و طرح مسئله مى پردازد و بر این نکته تاکید دارد که معمار نماینده قواعد زیبایی و دارنده ابزار حل مسئله و مذاکره کننده حاذق در درگیری میان فرم و بی فرمی است. فراگرد طراحی متشکل از مجموعه ای عملیاتی است که از آن ممکن است مدلی تولید و منجر به آفرینش بنا شود؛ الته راهى منحصر به فرد برای پیشبرد این فرآیند وجود نداشته، پیشبرد روند طراحی عموما از جز به کل بوده که لزوما به معنای دنبال کردن یک روش نیست. حتی اگر ما روش روند طراحی را جاده ای یک طرفه از سمت اسکیسهای مقدماتی به نقشه های اجرایی در نظر بگیریم – فرایند خطی تولید اوبژه-این امر همیشه به صورت امر بدیهی جلوه نمی کند:چگونه سازماندهی طرح اولیه تولید وبعدا توسعه یافت؟ طراح چگونه به سازماندهی طرح اولیه رسید؟ حال اگر از خودمان در مورد گزینه های ممکن در مورد تولید این طرح اولیه بپرسیم، به انواع مختلفی از فراگرد طراحی، قراعت هاى متفاوتى از نظام طراحى و نهایتا تعبیری نو از قانون طراحی دست می یابیم که مآلا ارزیابی اهمیت فرمها و وضع قوانین طراحی به عنوان مخزنی از دانش (دیتا بیس) را شکل خواهد داد..

Editor: BHY Research: N Razavi

/ 0 نظر / 3 بازدید