آفت هاى کار؛ وبسایت اطلاع رسانى محل نان قرض دادن نیست براى کسب پروژه معمارى.

نقطه ضعف اغلب وبسایت هایى که به خبررسانى و امر پایگاه اطلاعات در حوزه وب فارسى مشغولند، این است که صاحبان آنها نوعا از راه کار معمارى امرار معاش میکنند و نتیجتا در مجموعه روابط حاکم در عرصه، ذینفع هستند و به عینه از وبسایت خود براى زد و بند هاى منتهى به پروژه براى خودشان یا ارتباط با داوران آینده مسابقات و یا اعمال نفوذ در کارفرما هاى بالقوه و مسایلى از این دست بهره میبرند؛ که البته مخاطب متوجه است و طبیعتا آنها موفق نمیشوند در عرصه تولید اندیشه. اگر شخص یا گروهى میخواهد حرفه اى عمل کند باید از زدوبند دست بردارد و نفس عمل اطلاع رسانى برایش دغدغه باشد. متاسفانه در بسیارى از مدعیان مرتبط آنچه میبینیم نوعى حقارت آماتور توام با تنگ نظرى نسبت به رقیب در کنار آستان بوسى نسبت به ذینفوذ هاى احتمالى است. لاجرم در جا میزنند چون صداقت حرفه اى ندارند.

/ 0 نظر / 5 بازدید