پیشنهاد واژه؛ architectural design process

از این پس لطفا در ترجمه ترکیب فوق از فراگرد طراحى معمارى استفاده کنید. کلا پروسس یا پروسه میشود "فراگرد" و این بهترین معنى را در فارسی میرساند؛ زیرا مثلا "فرایند" بیشتر بر نتیجه تاکید دارد و حرکت خطى از آغاز به پایان دارد ولى "فراگرد" با بهره گیرى از مصدر "گردیدن" و نیز "گشتن" هم به نوعى تغییر را میرساند و هم غیر خطى است و نیز میتواند نوعا رفت و برگشتى هم باشد. در هر حال ظاهرا تا به حال این واژه در این جایگاه استفاده نشده که اگر دوستان استفاده کنند کمک به توسعه این مقصود خواهد شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید