با هم بخندیم؛ در معرفی افراد خیلى پیاز داغش را زیاد نکنیم

مطلب زیر در معرفى خانم فاطمه کاتب، از آدری زیر عینا نقل قول میشود، متن را بخوانید و قضاوت با خودتان: http://abharwomen.parsiblog.com/Posts/49/دکتر+فاطمه+کاتب/20121114-230615.jpg

تکمله؛ من باب یادآورى تنها مجله معمارى داخلى که با بودجه دولتى در می آمد/آید را که یادتون هست: ایران آذین، ایشون مدیر مسولش بودن. البته من درک نکردم که موضوع طراحى داخلى چه جاذبه اى براى خبرگزارى جمهورى اسلامى (صاحب امتیاز مربوطه) داشت/دارد که پولش را به اصطلاحى که این روزها باب شده، از جیب مالیات دهنده ایرانى میداد/میدهد. البته مجله اش بردى هم نداشت/ندارد به نظرم، شاید هم داشت/دارد و شاید هم تعریف ما از برد فرق میکرد/میکند.

/ 0 نظر / 3 بازدید