راهبری فراگرد وایجاد نگرش فراگردگرا

 

معمولا فعالان در عرصه معماری می دانند که مجموعه کنش های حرفه ای در دفاتر معماری در قالب فراگردهایی منشعب از مدلهای سنتی و ذهنی، فرضیات قدیمی، تعمیم‌ تجربیات عملیاتی و برداشت شخصی از روش انجام کارها صورت گرفته، با تعبیر «سازمان فراگردگرا با مفهوم مجموعه‌ای از فراگردهای ارزش افزا برای مشتری و درآمد زا برای صاحبان کار» انطباق ندارد. ایجاد تعامل و گفتمان ساختاری بین اعضا، برداشتهای فردی را به مدل و درک مشترکی از فراگرد کاری تبدیل کرده و تکنیک های ذکر شده در کاوش این فراگرد ها می تواند به کلیت تغییر رویکرد هویت دهد. یک متد کمکی میتواند تهیه نقشه ای ا روش شناختی اعضای دفتر باشد؛ این نقشه با روش تحلیل ومقایسه مدلهای ذهنی اعضا، تصویری روشن ز نحوه درک آنها را از روش کار به دست می دهد. نقشه شناختی مشترک حاصل، خود می تواند بخشی از فراگرد ارتقا سازمانی دفتر معماری تلقی شود.

ایجاد یک دفتر فراگردگرا منوط به نگرش از خلال عینکی فراگردگرا است؛ آنچه به «نگرش فراگردگرا» تعبیر میشود. رویکرد متدیک به این حرکت فرهنگ سازانه تا حدودی منوط به نگرش سیستمی یکپارچه و درک اجزاء و کلیت سامانه در عین طبقه بندی عناصر دخیل در فراگرد خواهد بود.

آنچنان که پیشتر اشاره شد، نگرش سیستمیک در سازماندهی و مرزبندی سیستمیک در کنار تبیین نقشه شناختی اصل اولیه و شرط لازم در تدوین فراگرد هاست؛ ماحصل کار البته باید به فراگردهایی هدایت پذیر در قالب فراگردهای مادر فرزند و به همین ترتیب تا آخر، تبدیل شود. در این مرحله ممکن است همپوشانی هایی با مباحث مهندسی ارزش نیز حادث شود که از دایره مباحث این مقال خارج است. فراگردهای مرتبط حلقوی با سیکل های ترکیبی هم افزا ایده آل راهبر در مقام ارزیاب خواهد بود. تقسیم وظایف در قالب مسولیت فراگردها (صاحبان فراگرد) و در جایگاه تعیین متولی تبادل نتایج با قدرت اعمال نظر کیفی و ساختاری، نقشه راه را در این نوع نگرش شکل خواهد داد و به تبع آن سطوح پایین تر فراگردها، تخصص های مرتبط و طریقه مستندسازی را تعریف کرده، نهایتا منجر به فرهنگ سازمانی فراگردگرا از نوع معمارانه خواهد شد. 

_______________

پینوشت: از کتاب «فراگردهای معماری در دفاتر کوچک»

/ 0 نظر / 3 بازدید