یک سوال ساده؛ آیا مسجد ولیعصر (تئاتر شهر) در راستاى اهداف غایى خود عمل میکند؟

به اعتقاد من، و با یک منطق ساده، پاسخ مثبت است؛ اگر هدف از ساخت فضاى مثبت جذب مومنین براى اجراى نمازهاى روزانه و نیز مجموعه اى از اعمال مذهبى باشد، باید پذیرفت که نوعا رویکرد معمارانه در این مسجد به این هدف کمک خواهد کرد و چه بسا افرادى را که اصولا به صورت جمعى در این نوع برنامه ها شرکت نمیکنند را نیز به صورت بالقوه جذب خواهد کرد. این بنا ویژگى آیکون شدن نیز خواهد داشت و چه بسا نماینده رویکردهاى نو در اندیشه معنوى/مذهبى ایرانى هم باشد. این احتمال وجوددارد که برخورد فرمى معمار بیش از نوع کلاسیک برخورد با فضاهایى از این دست، توجه را به کارکرد مسجد جلب کرده، در این معنا با گستره مخاطبى وسیع تر به تفکر مذهبى خدمت کند. معتقدم بخشى از انتقاد ها به این فضا بیشتر در رقابت با معمار مجموعه (رضا دانشمیر) و شخصیت حساسیت برانگیز وى شکل گرفته است. معمارى مهربان تر و مردم دار تر و یا حتى بزرگتر میتوانست حساسیت کمترى را تحریک کند؛ هرچند این تقصیر متوجه معمار مجموعه نبوده ولى نهایتا تبعات آن میتواند متوجه وى باشد (البته واقعیت این است که اثر وى در حال تکمیل است و هیچ انتقادى ظاهرا قدرت توقف این روند را نداشته است). بهتر است منتقدان با حضور آثارى اینچنینى کنار بیایند. به اعتقاد نگارنده اثر نوعا در حوزه اثرى بى بدیل قرار نگرفته، هرچند کاملا متفاوت است. معمار اثر به اعتبار ویژگى هاى شخصیتى به شکلى حساسیت برانگیز سعى دارد متفاوت باشد و البته متفاوت عمل کند. معتقدم آنچهبه عنوان روند طراحى اثر عرضه شده ساختگى است و نوعا بعد از تولید کلیت فرمال سرهم بندى شده است و اصولا معمار با مقوله روند طراحى در معناى علمى کلمه آشنا نیست (نه اینکه سعى ندارد اینچنین کنشى را وانمود کند) ولى فرم کاملا به یاد ماندنى و در خدمت کارکرد است. معمار اثر آینده اى درخشان دارد و کى دو دهه آینده کاملا پتانسیل هاى فراملیتى دارد. نقطه ظعف معمار عدم بهره بردارى از یک گروه طراحى پیش رو و عدم حضور نظریه پردازى زبده در تیم است. معمار اثر باید در حوزه مصاحبه هاى خود صادقانه تر عمل کرده و به خویشتن خویش نزدیک تر عمل کند. اظهار نظر هاى بى سر و ته فلسفى و البته نوعا بى ربط نه تنها کمکى به شخصیت معمارنه معمار نخواهد کرد بلکه نوعا حساسیت نیروهاى انتقادى را برانگیخته وباعث محدود شدن فرصت هاى طراحانه خواهد شد. به عنوان توصیه، معمار باید تکلیفش را با خودش روشن کرده و اصولا به سوى تولید مجموعه اى از اصول براى تولیدات آینده خود پیش برود. در این راستا باید از مشاوره تئوریک بهره ببرد و وارد مرحله نهایى از شکوفایى شخصیت معمارانه خود شود. در این مرحله نوشتن کتابى در حوزه تولید فرم و هویت توسط معمار بسیار مفید فایده خواهد بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید