فلکلور:

یک حمومی من بسازم
چل ستون چل پنجره
جانم چل ستون چل پنجره
کج کلا ه خان توش بشینه
با تموم سلسله ...

تکمله؛ ده فرمان برای گوش های ناشنوا - اولین و آخرین مانیفست معماری ایران